Actueel

19-12-2016
Meerderheid ondernemingsraden zocht afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict
SER - 19 december 2016 - Veel ondernemingsraden hebben de afgelopen vijf jaar een of meerdere conflicten over medezeggenschap gehad waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De hulp die ze inriepen was divers. De meeste ondernemingsraden (OR’en) klopten aan bij een adviesverlener: adviseur, opleider, vakbond of advocaat. De overige OR’en deden een beroep op een geschillenbeslechter: rechter, arbiter, mediator of bedrijfscommissie. Dat blijkt uit een onderzoek van de SER.

Lees verder >


14-03-2016
Bevoegdheid ondernemingsraad

Per 01 januari 2016 is de Wet aanpassing arbeidsduur gewijzigd, waardoor de werknemer meer mogelijkheden heeft om zijn werkzaamheden op flexibele wijze te verrichten (nu: Wet flexibel werken). Ook heeft de Eerste Kamer recent de Wet Huis voor Klokkenluiders aanvaard. Deze wet zal per 01 juli 2016 in werking treden. Beide regelingen zijn van belang voor de ondernemingsraad. In het navolgende wordt dit uitgelegd.

Lees verder >


22 januari 2016
De ondernemingsraad en pensioenregelingen


30 juni 2015
Ministeries regelen hun medezeggenschap in departementale ondernemingsraden. Door verregaande samenwerking tussen ministeries heeft de ministerraad zich nu uitgesproken voor een rijksbrede medezeggenschap. Deze groepsondernemingsraad geldt voor alle ministeries, uitgezonderd Defensie. Mei 2015 tekenden de ministers het besluit hiertoe. De (departementale) ondernemingsraden begroetten dit besluit echter niet met instemming. De departementale ondernemingsraden (DOR) van Veiligheid en Justitie (samen met een aantal ondernemingsraden van V&J) spanden een zaak aan tegen het instellen van een rijksbrede groepsondernemingsraad (GOR-Rijk).

Lees verder >


8 september 2014
Geschil LPL-183 Baanbrekers, 27 augustus 2014


23 juni 2013
Geschil RP.165 (Eenheid Limburg), advies Bedrijfscommissie voor de Overheid d.d. 21 februari 2014


27 januari 2013
Recent heeft de Bedrijfscommissie geadviseerd over de toepassing van artikel 25,lid 1 sub e, WOR (besluit tot belangrijke wijziging van de organisatie)


4 september 2013
Gevolgen WOR-wijzigingen 19 juli 2013


29 juli 2013
Eerste Kamer akkoord met wijzigingen Wet op de Ondernemingsraden


13 mei 2013
Wetsvoorstel tot aanpassing van de WOR  (nummer 33 367)