Inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de voorgestelde wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op 19 juli 2013 zijn de wijzigingen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zien op:

  1. Het schrappen van de wettelijke verplichting om geschillen over de toepassing van de WOR ter bemiddeling en advisering voor te leggen aan de bedrijfscommissie alvorens de rechter in te schakelen. Bemiddeling door de bedrijfscommissie blijft mogelijk, zij het op vrijwillige basis;
  2. Het wijzigen van het scholingssysteem (heffing en uitbetaling van de GBIO-bijdrage komt te vervallen). In de wet is nu bepaald dat de scholing van voldoende kwaliteit moet zijn en dat de kosten van or-scholing ten laste komen van de ondernemer;
  3. Het schrappen van de wettelijke verplichting voor ondernemers/ondernemingsraden om het or-reglement en het jaarverslag van de ondernemingsraad ter registratie en archivering aan te bieden aan de bedrijfscommissie.

De Bedrijfscommissie blijft aldus – zij het op facultatieve basis – bemiddelen en adviseren in geschillen tussen de ondernemingsraad, de bestuurder en/of belanghebbenden. Daarnaast is de Bedrijfscommissie vraagbaak voor ondernemingsraden en bestuurders, bijvoorbeeld op het gebied van het organiseren van verkiezingen en het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder.