Een Bedrijfscommissie. Wat is dat?

Een Bedrijfscommissie is een commissie, ingesteld door de Sociaal Economische Raad (marktsector) of de Minister van Binnenlandse Zaken (overheidsector) voor de behandeling van WOR-aangelegenheden. Iedere groep van ondernemingen die tot een bepaalde bedrijfstak behoort, valt in het bevoegdhedengebied van een Bedrijfscommissie. Een Bedrijfscommissie bevat ten minste zes leden en een gelijk aantal plaatsvervangende leden. De ene helft wordt benoemd door de werkgeversverenigingen, de andere helft door vakorganisaties die actief zijn in de bedrijfstak waarvoor de Bedrijfscommissie is ingesteld. De Bedrijfscommissie voor de Overheid is ondergebracht bij het CAOP.

Getekende regeling en toelichting BDC-O 2015 opent in nieuw tabblad

Wat doet een bedrijfscommissie?

Vraagbaak

Ten aanzien van medezeggenschapsonderwerpen dient de Bedrijfscommissie als vraagbaak voor ondernemingsraden en bestuurders. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan vragen op het gebied van het organiseren van verkiezingenen het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder.

Bemiddelen en adviseren

De Bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert in geschillen tussen de ondernemingsraad, de bestuurder en/of belanghebbenden. Deze geschillen moeten gaan over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden.

Sinds 19 juli 2013 gebeurt dit op basis van vrijwilligheid. Lees meer