Er bestaan twee soorten procedures; de gewone bemiddel- en adviesprocedure en de verkorte bemiddelprocedure. Voor beide procedures geldt dat ze slechts kunnen worden gevolgd indien de partijen bij het geschil gezamenlijk besluiten hun WOR-geschil aan de Bedrijfscommissie ter beoordeling voor te leggen.

De gewone bemiddel- en adviesprocedure

Deze optie is geschikt voor de behandeling van WOR-geschillen waarbij van te voren aannemelijk is dat bemiddeling niet mogelijk is, dan wel ingeval partijen nadrukkelijk hebben aangegeven dat zij uitsluitend een (bindend) advies over de juiste toepassing van de WOR wensen. De gewone bemiddel- en adviesprocedure voorziet in een uitgebreide voorbereiding op basis van schriftelijk ingediende stukken, gevolgd door een hoorzitting. Komt een geslaagde bemiddeling tot stand, dan is het geschil hiermee opgelost.

Gebeurt dit niet, dan zal de Bedrijfscommissie op basis van de schriftelijk en mondeling ontvangen inlichtingen adviseren over de juiste toepassing van de WOR. Het voordeel van deze procedure is dat er voorafgaand aan de zitting en het advies, een uitgebreide, schriftelijke voorbereiding wordt gedaan. Deze procedure neemt ca. 12 weken in beslag.

De (verkorte) bemiddelprocedure

Deze procedure is geschikt voor de behandeling van WOR-geschillen waarbij het zeer waarschijnlijk is dat het geschil tussen partijen door bemiddeling kan worden opgelost. Aan de hand van het ingediende verzoek waarin een korte beschrijving van het geschil wordt gegeven, beslist de Bedrijfscommissie of het zinvol is om deze wijze van geschilbeslechting toe te passen. Belangrijk is dat beide partijen bij het geschil van te voren de bereidheid tonen om er samen uit te willen komen.

Kort na de ontvangst van het verzoek gaat een beperkte afvaardiging van de Bedrijfscommissie op bezoek bij de bestuurder en de ondernemingsraad.
De mondelinge toelichting door partijen is essentieel bij toepassing van de verkorte procedure. Deze procedure heeft als voordeel dat op korte termijn en op betrekkelijk informele wijze uitsluitsel kan worden verkregen. Deze procedure neemt circa drie weken in beslag. Leidt dit bezoek ter plaatse niet tot oplossing van het geschil, dan kan één der partijen het geschil alsnog door middel van de gewone bemiddel-en adviesprocedure voor leggen aan de Bedrijfscommissie. De fase van bemiddeling wordt dan in de daarop volgende gewone procedure echter grotendeels achterwege gelaten. De Bedrijfscommissie heeft immers in de verkorte procedure al bemiddeld.

Hoe kaart u een geschil aan?

Bij het volgen van de gewone bemiddel- en adviesprocedure wordt een geschil bij de Bedrijfscommissie aangebracht door een verzoek om bemiddeling en/of advies te zenden aan de Bedrijfscommissie voor de Overheid. Het verzoek moet een duidelijke omschrijving van het geschil bevatten. Daarbij moet het standpunt van de indienende partij gemotiveerd zijn opgenomen. Verslagen van relevante overlegvergaderingen en andere relevante documenten moeten als bijlagen bij het verzoek worden gevoegd. Niet kan worden volstaan met een enkele verwijzing naar de bijlagen. Bij de toepassing van de verkorte bemiddelprocedure kan de indiener volstaan met een korte beschrijving van het WOR-geschil. Ook moet uit het ingediende stuk blijken dat zowel de ondernemingsraad als ook de bestuurder bereid zijn om het geschil op te lossen door middel van het bereiken van een compromis.