In de WOR worden een aantal zaken opgesomd die in een reglement moeten worden opgenomen en een aantal zaken die in een reglement kunnen worden opgenomen.

In artikel 10 en 14 van de WOR staan zaken opgenomen, waarover een OR in zijn reglement nadere regelen moet opnemen. Het betreft:

 • de kandidaatstelling;de inrichting van de verkiezingen;
 • de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen;
 • de vervulling van tussentijdse vacatures;
 • zijn werkwijze, waaronder in ieder geval:
 • de gevallen waarin de OR ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;
 • de wijze van bijeenroeping van de OR;
  • het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden (quorum);
  • de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
  • de wijze waarop het secretariaat gevoerd wordt;
  • het bekendmaken van de agenda;
  • het bekendmaken van verslagen en jaarverslagen.

In de artikelen 6, eerste en vijfde lid, 9, derde lid en 12, tweede lid,
worden onderwerpen opgesomd die de ondernemingsraad kan regelen in haar reglement. Het gaat om:

 • afwijking van het aantal leden van de OR;
 • het openen van mogelijkheid van plaatsvervanging;
 • het instellen van kiesgroepen;
 • het kiezen van een afwijkende zittingsduur;

Regelt de OR hieromtrent niets dan geldt het bepaalde in de WOR zelf.De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het reglement geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de WOR of die een goede toepassing van de WOR in de weg staan. Voordat de OR zijn reglement vaststelt, stelt de OR de ondernemer in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. Indien het reglement daadwerkelijk is vastgesteld, wordt een exemplaar aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie ter beschikking gesteld. Eventuele geschillen over het vaststellen of de inhoud van een voorlopig of definitief reglement kan door iedere belanghebbende aan de kantonrechter worden voorgelegd. Vooraf gaande bemiddeling van de bedrijfscommissie is vereist.

Download voorbeeldreglement

Het voorbeeldreglement is opgesteld door de WOR-kamer van de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid. Het staat ter beschikking aan bestuurders en or-en uit overheidsectoren. Het dient ter informatie en ondersteuning bij het opstellen van een reglement binnen de eigen organisatie.

Heeft u vragen over het gebruik van dit document dan kunt u contact opnemen met de Bedrijfscommissie.

Bekijk het voorbeeldreglement opent in nieuw tabblad