Voorbeeldreglement

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 8 voor dat een OR een reglement moet maken waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens de WOR ter regeling aan de OR zijn opgedragen of overgelaten.
Het reglement dient zich ook te beperken tot die zaken. Het reglement heeft dan ook voornamelijk een huishoudelijk karakter, waarin de OR aangelegenheden van de OR zelf regelt, met name: samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, kandidaatstelling, tussentijdse vacatures, werkwijze en secretariaat. Het reglement kan dus ook geen bepalingen bevatten die bindend zijn voor derden. Heeft de OR bijvoorbeeld in zijn reglement bepaald dat de vergaderingen openbaar zijn, dan is de ondernemer niet verplicht de werknemers vrijaf te geven voor het bijwonen van die openbare OR-vergaderingen. Uiteraard is dat anders als binding uit de WOR zelf voortvloeit.

In de WOR worden een aantal zaken opgesomd die in een reglement moeten worden opgenomen en een aantal zaken die in een reglement kunnen worden opgenomen.
Lees meer over nadere regels in een reglement

Een voorlopig reglement speelt ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van het uiteindelijke reglement.
Lees meer over het voorlopig reglement

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl

Download Voorbeeldreglement

Het voorbeeldreglement is opgesteld door de WOR-kamer van de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid. Het staat ter beschikking aan bestuurders en or-en uit overheidsectoren. Het dient ter informatie en ondersteuning bij het opstellen van een reglement binnen de eigen organisatie.
Download het voorbeeldreglement (pdf, 354 kB)

Heeft u vragen over het gebruik van dit document dan kunt u contact opnemen met de Bedrijfscommissie.